اهداف سازمان

شورای عالی اداری در نود وهشتمین جلسه مورخ 7/10/81 در اجرای جزء 3 بند ماده یک وظایف واحدهای استانی جهاد کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:

1) بررسی و شناخت امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی (زراعت، باغبانی، آب وخاک، دام ، طیور و آبزیان و توسعه روستائی و عشایری و منابع طبیعی ) در سطح استان و مسائل و مشکلات فنی ، اقتصادی و اجتماعی مربوط به آنها

2) تهیه و تدوین خط مشی ها، اهداف ، برنامه ها و سیاستهای توسعه بخش کشاورزی ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری در استان درقالب سیاستها و برنامه های مصوب و همچنین پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذیربط در استان جهت تصویب.

3) بررسی، تدوین و اجرای برنامه ها، طرحها و دستورالعمل های مربوط به الگوی کشت محصولات کشاورزی و همچنین نظام دامداری، دامپروری و منابع طبیعی استان در قالب سیاستهای مصوب

4) تهیه، تدوین و اجرای طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و کاهش ضایعات درسطح استان براساس قوانین و مقررات مربوط

5) جمع آوری، استخراج، طبقه بندی، پردازش ، نگهداری، بهنگام سازی و انتشار آمار اطلاعات مربوط به بخش کشاورزی و توسعه وعمران روستایی و عشایری در استان

6) تهیه، اجرا و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی استانی بر اساس سیاستها و خط مشی های ابلاغی وزارت

7) مطالعه، بررسی ، نیازسنجی ، برنامه ریزی ، تهیه ، اجراء و ارزشیابی طرحها، برنامه ها و دوره های آموزشی وترویجی، فنی وحرفه ای و علمی و کاربردی مورد نیاز تولیدکنندگان، بـهــره برداران ، مروجان و راهبران بخش کشاورزی در استان در قالب سیاستها و برنامه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی

8) ارائه نتایج پژوهشهای انجام شده به تولیدکنندگان و بهره برداران

9) تهیه و اجرای طرحها و برنامه های مرتبط با حفظ، احیاء، گسترش ، حمایت و بهره برداری صحیح از جنگلها و مراتع طبیعی و دست کاشت در سطح استان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

10) مطالعه، برنامه ریزی ، ‌تدوین و اجرای طرحهای لازم در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه های آبخیز استان

11) تهیه و اجرای طرحهای تثبیت شن های روان و بیابان زدائی و جلوگیری از بیابان زایی

12) تهیه، تدوین و اجرای طرحهای جنگلکاری، جنگلداری ، مرتعداری ، ایجاد پارکهای جنگلی و تفرجگاه های طبیعی در چارچوب سیاست های ابلاغی

13) انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی

14) تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی، دولتی و موات از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان و اخذ سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود

15) انجام عملیات اجرایی لازم برای تثبیت مالکیتهای شرعی و قانونی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت و اجرای قانون اصلاحات ارضی در رقبات مشمول و باقیمانده و همچنین تعیین تکلیف نهایی اراضی کشت موقت

16) برنامه ریزی در جهت استقرار شکبه عملیات ترویجی درمناطق روستایی و عشایری در قالب سیاستها و برنامه های وزارتخانه ها

17) تهیه برنامه استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان در چارچوب طرحهای جامع حوزه های آبخیز

18) نظارت بهداشتی بر مراکز نگهداری و پرورش دام و مرکز تهیه، تولید وتوزیع و عرضه فرآورده های خام با منشاء دامی و محصولات شیلاتی. کارخانجات خوارک دام، کشتارگاهها و اماکن عرضه دام و اعمال استانداردها

19) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی و توسعه آبزی پروری در استان

20) برنامه ریزی ، اتخاذ تدابیر و پیش بینی ساز و کارهای لازم به منظور توسعه وعمران روستاها با هماهنگی سایر دستگاهها در سطح استان

21) تهیه، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور زیربنایی کشاورزی از قبیل یکپارچگی سازی اراضی، احداث راههای بین مزارع، تجهیز ونوسازی مزارع و باغها بمنظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده های کشاورزی

22) بررسی وانجام اقدامات لازم در زمینه حفظ ، اصلاح، احیاء و افزایش حاصلخیزی خاک در جهت بهره برداری بهینه و مطلوب از آن

23) برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم بمنظور انتقال آب انهار سنتی و قنوات، توزیع و مصرف بهینه آب کشاورزی وافزایش راندمان آبیاری در مزارع و باغها با استفاده از روشهای نوین آبیاری واقدامات مربوط به احداث، توسعه و نگهداری تأسیسات آبی

24) اجرای وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در سطح استان

25) اجرای طرحهای کوچک تأمین و توسعه منابع آب در سطح استان ( پس از کسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه ای ذیربط)

26) شناسایی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و تولیدی عشایر

27) ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در چارچوب طرحهای ابلاغی

28) انجام اقدامات لازم در جهت نگهداری بنادر شیلاتی و تأسیسات زیربنایی براساس ضوابط ابلاغی

29) فراهم آوردن زمینه های توسعه صنایع مربوط به جمع آوری ، نگهداری ، تبدیل و عمل آوری و بسته بندی محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی و توسعه وحمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در استان

30) انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ، بهبود وتوسعه کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی، تولیدات دام، آبزیان و منابع طبیعی استان و حمایت از منافع تولیدکنندگان

31) بررسی نظامهای بهره برداری کشاورزی دراستان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسبترین آنها با توجه به خصوصیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه

32) انجام بررسی های لازم درمورد برآورد و تشخیص کمی و کیفی کلیه نیازهای فنآوری کشاورزی متناسب با خصوصیات و ویژگی های اقلیمی و کشاورزی استان و تهیه و اجرای طرحهای مکانیزاسیون وسایر برنامه های مورد نیاز بر اساس سیاستها و خط مشی های ابلاغی

33) انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع دام و آبزیان، اصلاح نژاد، تغذیه ، مدیریت و مهندسی بهداشت جایگاه دام و صدور مجوزهای لازم در چارچوب سیاستها و دستورالعمل های ابلاغی

34) تأمین سلامتی و بهداشت دام از طریق ایجاد شبکه های پیش آگاهی و مراقبت و اجرای عملیات پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی و مشترک انسان ودام و قرنطینه دامی

35) انجام اقدامات لازم در خصوص گسترش شبکه های پیش آگاهی، مراقبت، پیشگیری ، قرنطینه گیاهی و مبارزه با آفات، علفهای هرز و بیماریهای گیاهی در سطح استان

36) نظارت و کنترل بر توزیع و مصرف مایه ها و سایر مواد بیولوژیکی و سموم موردنیاز بخش کشاورزی در استان براساس ضوابط ابلاغی

37) انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی و بهینه سازی نظام عرضه و تقاضا و تنظیم بازار محصولات کشاورزی وتولیدات د امی در استان در چارچوب برنامه های مصوب و سیاستهای بازرگانی کشور

38) انجام اقدامات لازم در زمینه خرید، فروش، بازاریابی ، صادرات. بیمه ، نگهداری، امحاء، و نظایر آن در خصوص محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی براساس قوانین، مصوبات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور

39) حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی وفراهم آوردن زمینه های لازم برای استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و موسسات اعتباری توسط تولیدکنندگان و بهره برداران

40) انجام اقدامات لازم در زمینه بیمه تولیدکنندگان، تولیدات، تأسیسات و صنایع مربوط به بخش کشاورزی

41) انجام اقدامات لازم در زمینه ارائه خدمات و تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی دام و آبزیان، دارو، سرم و سایر مواد بیولوژیک از طریق بخش غیردولتی و درصورت لزوم توسط واحد ذیربط در استان درچارچوب ضوابط ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی

42) نظارت مستمر بر کلیه فعالیتهای مرتبط با زیربخشهای مختلف کشاورزی در سطح استان

43) نظارت و ارزشیابی طرحها، فعالیتها ، اقدامات در حیطه وظایف واحدهای استانی وزارتخانه بمنظور سنجش میزان کارآیی و اثر بخشی آنها

44) اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای انجام فعالیتهای مربوط به بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و دام و طیور و آبزیان

45) انــجام سایر وظــایف و اموری که به موجب قوانین ومقررات به عهده وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان می باشد

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/05
تعداد بازدید:
609
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal